Определение на Съда (осми състав) от 14 май 2008 г.#Tiercé Ladbroke SA (C-231/07) и Derby SA (C-232/07) срещу Белгийската държава.#Искане за преюдициално заключение: Cour d’appel de Bruxelles - Белгия.#Процедурeн правилник - Член 104, параграф 3, първа алинея - Шеста директива ДДС - Член 13, Б, буква г), точка 3 - Случаи на освобождаване - Понятия "депозитни сметки" и "плащания" - Отказ за освобождаване.#Съединени дела C-231/07 и C-232/07. Определение на Съда (осми състав) от 14 май 2008 г.