2008/283/ЕО: Решение на Комисията от 13 ноември 2007 година за изменение на Решение 2003/757/ЕО относно схемата на помощ, въведена от Белгия, в полза на изградените в Белгия координационни центрове (нотифицирано под номер C(2007) 5416) (Текст от значение за ЕИП)