2008/157/ЕО: Решение на Съвета от 18 февруари 2008 година относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с Република Турция и за отмяна на Решение 2006/35/ЕО