Решение на Комисията от 23 октомври 2002 година относно приемане на списък от одобрени съоръжения в трети страни за облъчване на храните (нотифицирано под номер C(2002) 3994) (текст от значение за ЕИП) (2002/840/ЕО)