Дело C-321/15: Решение на Съда (пети състав) от 8 март 2017 г. (преюдициално запитване от Cour constitutionnelle — Люксембург) — ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/Велико херцогство Люксембург (Преюдициално запитване — Околна среда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 3, буква а) — Членове 11 и 12 — Преустановяване на дейността на инсталация — Връщане на неизползваните квоти — Период 2008—2012 г. — Липса на обезщетение — Обща структура на схемата за търговия с квоти за емисии)