Писмен въпрос E-0813/08 зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) и Karin Scheele (PSE) на Комисията. Продажба на оръжия в Мароко