Писмен въпрос E-5433/08 зададен от Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) на Комисията. Детектори за дим