Доклад на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета относно опита, придобит в резултат на статистическото изследване на насаждения с определени видове плодни дървета, извършено от държавите-членки през 2007 г. с оглед прилагането на Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 г. SEC(2010)776 final