Писмен въпрос P-5933/09, зададен от Eija-Riitta Korhola (PPE) на Комисията. Транспониране на Директивата относно платежните услуги