Mål C-687/17 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 november 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV mot Europeiska kommissionen, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien (Överklagande – Statligt stöd – Stöd som beviljats av de nederländska myndigheterna för upprättandet och införandet av plattformen TenderNed om e-upphandling – Beslut om att åtgärden inte utgör statligt stöd, i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF)