predmet C-687/17 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. studenoga 2019. – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV protiv Europske komisije, Kraljevine Nizozemske, Slovačke Republike (Žalba – Državne potpore – Potpore koje su nizozemska tijela dodijelila za izradu i uvođenje platforme TendredNed za elektroničku javnu nabavu – Odluka kojom se utvrđuje da određena mjera nije državna potpora u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a)