Sag C-687/17 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. november 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV og Huisinga Beheer BV mod Europa-Kommissionen, Kongeriget Nederlandene og Den Slovakiske Republik (Appel – statsstøtte – støtte tildelt af de nederlandske myndigheder til oprettelse og indførelse af e-udbudsplatformen TenderNed – afgørelse, hvori det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF)