Věc C-687/17 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV v. Evropská komise, Nizozemské království, Slovenská republika („Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Financování poskytnuté nizozemskými orgány na vytvoření a zavedení platformy TenderNed pro elektronické zadávání veřejných zakázek – Rozhodnutí prohlašující, že opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU“)