Дело C-687/17 P: Решение на Съда (пети състав) от 7 ноември 2019 г. — Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Европейска комисия, Кралство Нидерландия, Словашка република (Обжалване — Държавни помощи — Помощи, предоставени от нидерландските органи за създаването и въвеждането на платформата за електронно възлагане на обществени поръчки TenderNed — Решение, с което се обявява, че мярката не е държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС)