Писмен въпрос E-6014/09, зададен от Saïd El Khadraoui (S&D) на Комисията. Изключване от мрежата на електрическо оборудване