Регламент (ЕО) № 243/2007 на комисията от 6 март 2007 година относно разрешаване на 3-фитаза (Natuphos) като добавка за използване при храненето на животните (Текст от значение за ЕИП)