Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Регионална интеграция за развитие в държавите от АКТБ COM(2008) 604 окончателен