Съобщение до производителите на полски култури за дерогация, отнасяща се до задължението за земи под угар през 2008 г.