Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7887 — Goldman Sachs / Astorg Asset Management / HRA Pharma) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)