Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7887 — Goldman Sachs/Astorg Asset Management/HRA Pharma) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)