Здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (Регламент за страничните животински продукти) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))#P6_TC1-COD(2008)0110 Позиция на Европейския парламент приета на първо четᄉне на 24 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)