Директива 2008/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията