Решение на Съда (четвърти състав) от 15 октомври 2009 г.#Hochtief AG и Linde-Kca-Dresden GmbH срещу Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság.#Искане за преюдициално заключение: Fővárosi Ítélőtábla - Унгария.#Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство - Процедури, започнали след влизане в сила на Директива 2004/18/ЕО и преди изтичането на срока за транспонирането ѝ - Процедури на договаряне с публикуване на обявление за обществена поръчка - Задължение да се допуснат минимален брой подходящи кандидати - Задължение да се гарантира реална конкуренция.#Дело C-138/08. Решение на Съда (четвърти състав) от 15 октомври 2009 г.