Връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (кодифицирана версия) ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (кодифицирана версия) (COM(2007)0873 — C6-0025/2008 — 2007/0299(COD)