Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5646 — PH LLP/BIDCO/Just Retirement) Текст от значение за ЕИП