KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN REVĪZIJAS PALĀTAI PAR EIROPAS STRATĒĢISKO INVESTĪCIJU FONDA GALVOJUMA FONDA PĀRVALDĪBU 2018. GADĀ