Писмен въпрос E-6320/07, зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Опасност от замърсяване на подпочвените води с птичи тор от ферми за свободно отглеждане