Sag T-758/18: Rettens dom af 20. januar 2021 — ABLV Bank mod SRB (Den Økonomiske og Monetære Union – bankunion – den fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter og visse investeringsselskaber (SRM) – Den Fælles Afviklingsfond (SRF) – fastsættelse af ex ante-bidrag for 2015 og 2018 – afslag på anmodning om ny beregning og tilbagebetaling af bidrag – annullationssøgsmål – retsakt, der kan gøres til genstand for søgsmål – formaliteten – institut, hvis tilladelse er blevet inddraget – artikel 70, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 – begrebet »ændring af status« – artikel 12, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/63)