Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4593 — voestalpine/Dancke) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП