Решение на Комисията от 21/10/2008 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5251 - SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT-ENERGEES / METINVEST) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)