Писмен въпрос E-4045/08, зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Директивата за работното време в Ирландия