2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/606, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti naminių kuilių spermą, sąrašus iš dalies keičiamas Sprendimo 2012/137/ES I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2841) (Tekstas svarbus EEE.)