Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Общността на Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела