Писмен въпрос E-1270/09, зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Използването на едномоторни въздухоплавателни средства с турбинен двигател