Директива 2008/17/ЕО иа Комисията от 19 февруари 2008 година за изменение на някои приложения към директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацефат, ацетамиприд, ацибензолар-S-метил, алдрин, беналаксил, беномил, карбендазим, хлормекат, хлороталонил, хлорпирифос, клофентезин, цифлутрин, циперметрин, циромазин, диелдрин, диметоат, дитиокарбамати, есфенвалерат, фамоксадон, фенхексамид, фенитротион, фенвалерат, глифозат, индоксакарб, ламбда-цихалотрин, мепанипирим, металаксил-М, метидатион, метоксифенозид, пиметрозин, пираклостробин пириметанил, спироксамин, тиаклоприд, тиофанат-метил и трифлоксистробин (Текст от значение за ЕИП)