Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1798 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας για το έτος αναφοράς 2019 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)