Решение на Комисията от 14 януари 2005 година за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управлението на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (само текстовете на немски, френски и английски език са автентични) (2005/56/ЕО)