Писмен въпрос E-3426/09, зададен от Hiltrud Breyer (Verts/ALE) на Комисията. Базирани на нанотехнологии хранителни добавки и помощни вещества при преработка