Писмен въпрос E-5691/07, зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Железопътната отсечка до град Моура (Португалия)