TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (осми състав) от 2 юли 2008 г. # Stradivarius España, SA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността "Stradivari 1715" - По-ранни фигуративни марки на Общността "Stradivarius" - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело T-340/06. Stradivarius España/OHMI-Ricci (Stradivari 1715)