Решение на Съда (трети състав) от 18 юли 2007 г. Решение на Съда (трети състав) от 18 юли 2007 г.#Olicom A/S срещу Skatteministeriet.#Искане за преюдициално заключение: Østre Landsret - Дания.#Обща митническа тарифа - Тарифни позиции - Класиране в Комбинираната номенклатура - Автоматични машини за обработка на информацията - Mрежови карти, включващи функцията "модем" - Понятие за "самостоятелна функция".#Дело C-142/06.