2009/783/ЕО: Решение на Комисията от 22 октомври 2009 година за назначаване на членове на групата за диалог между заинтересованите страни в областта на общественото здраве и защитата на потребителите, създадена с Решение 2007/602/ЕО