Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/791 z 26. apríla 2017, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Stupavské zelé (CHOP)]$