Предложение за решение на Съвета относно назначаване на специален координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа (представенo от Комисията)