Препоръка на Комисията към Съвета относно участието на Европейската общност в преговори за изменение на протокола за устойчивите органични замърсители (УОЗ) към конвенцията на икономическата комисия за европа на ООН за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния