Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) Текст от значение за ЕИП