Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) Текст от значение за ЕИП