Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5598 — Dragados/POL — AQUA Group) Текст от значение за ЕИП