Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2304 z dnia 12 grudnia 2017 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8719) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )$