Писмен въпрос E-2199/09, зададен от Pier Antonio Panzeri (PSE) и Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) на Комисията. Преструктуриране на Юнилевър (Unilever)